Salgs- og leveringsbetingelser for BÖHMEs serviceydelser

1.    Anvendelse

1.1    Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (”Betingelserne”) gælder for alle aftaler om BÖHMEs, CVR-nummer 38397095, BÖHMEs salg og levering af serviceydelser inden for processen plast til erhvervskunder.

2.    Aftalegrundlag

2.1    Aftalegrundlag. Betingelserne udgør sammen med BÖHMEs tilbud og ordrebekræftelser det samlede aftalegrundlag om BÖHMEs salg og levering af serviceydelser til kunden (”Aftalegrundlaget”). Kundens indkøbsbetingelser trykt på ordrer eller på anden måde meddelt til BÖHME udgør ikke en del af Aftalegrundlaget.

2.2    Ændringer og tillæg. Ændringer af og tillæg til Aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt.

3.    Serviceydelser

3.1    Standard. De serviceydelser, som BÖHME sælger og leverer til kunden, udføres som aftalt ifølge tilbud.

3.2    Kundens medvirken. Kunden skal give BÖHME adgang til personale og oplysninger, i det omfang det er nødvendigt for at udføre serviceydelserne.

3.3    Lovgivning og standarder. BÖHME er ikke ansvarlig for, at serviceydelserne opfylder lovgivning eller standarder eller kan anvendes til konkrete formål, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt.

4.    Pris og betaling

4.1    Pris. Prisen for serviceydelserne følger BÖHMEs gældende prisliste på det tidspunkt, hvor BÖHME bekræfter kundens ordre, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. Alle priser er eksklusive moms.

4.2    Kørsel. Kørsel i BÖHMEs egne biler i forbindelse med udførelsen af serviceydelser refunderes af kunden til de satser, der til enhver tid fastsættes af staten. 

4.3    Udgifter. Udgifter til kost og logi m.v. i forbindelse med udførelsen af serviceydelser refunderes af kunden til kostpris plus et håndteringstillæg på 5 %.

4.4    Betaling. Kunden skal betale alle fakturaer for serviceydelser senest 8 dage fra fakturadato, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt.

5.    Forsinket betaling

5.1    Rente. Hvis kunden undlader at betale en faktura for serviceydelser rettidigt af årsager, som BÖHME er uden ansvar for, har BÖHME ret til rente af det forfaldne beløb på 5 % pr. måned fra forfaldstid og til betaling sker.

5.2    Ophævelse. Hvis kunden undlader at betale en forfalden faktura for serviceydelser senest 14 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav om betaling fra BÖHME, har BÖHME ud over rente efter pkt. 5.1 ret til at:
(I) ophæve salget af de serviceydelser, som forsinkelsen vedrører, 
(II) ophæve salget af serviceydelser, som endnu ikke er leveret til kunden, eller kræve forudbetaling herfor, og/eller
(III) gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende.

6.    Tilbud, ordrer og ordrebekræftelser

6.1    Tilbud. BÖHMEs tilbud er gældende i 14 dage fra den dato, tilbuddet er dateret, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Accept af tilbud, der er BÖHME i hænde efter acceptfristens udløb, er ikke bindende for BÖHME, medmindre BÖHME meddeler kunden andet.

6.2    Ordrer. Kunden skal sende ordrer på serviceydelser til BÖHME skriftligt. En ordre skal indeholde følgende oplysninger for hver ordret serviceydelse:
(I) Ordrenummer
(II) Ydelsesnummer
(III) Beskrivelse af ydelse
(IV) Pris 
(V) Betalingsbetingelser 
(VI) Leveringsdato

6.3    Ordrebekræftelser. BÖHME tilstræber at sende bekræftelse eller afslag af en ordre på serviceydelser til kunden skriftligt senest 2 arbejdsdage efter modtagelse af ordren. Bekræftelser og afslag af ordrer skal være skriftlige for at binde BÖHME.

6.4    Ændring af ordrer. Kunden kan ikke ændre en afgivet ordre på serviceydelser uden BÖHMEs skriftlige accept.

6.5    Uoverensstemmende vilkår. Hvis BÖHMEs bekræftelse af en ordre på serviceydelser ikke stemmer overens med kundens ordre eller Aftalegrundlaget, og kunden ikke ønsker at acceptere de uoverensstemmende vilkår, skal kunden meddele det til BÖHME skriftligt senest 2 arbejdsdage efter modtagelse af ordrebekræftelsen. I modsat fald er kunden bundet af ordrebekræftelsen.

7.    Levering

7.1    Leveringstid. BÖHME leverer serviceydelser senest til den tid, der fremgår af BÖHMEs ordrebekræftelse. BÖHME har ret til at levere før den aftalte leveringstid, medmindre parterne har aftalt andet.

7.2    Undersøgelse. Kunden skal undersøge alle serviceydelser ved leveringen. Hvis kunden opdager en fejl eller mangel, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til BÖHME. Hvis en fejl eller mangel, som kunden har opdaget eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til BÖHME, kan den ikke senere gøres gældende.

8.    Forsinket levering

8.1    Meddelelse. Hvis BÖHME forventer en forsinkelse i leveringen af serviceydelser informerer BÖHME kunden om det og oplyser samtidig årsagen til forsinkelsen og ny forventet leveringstid.
8.2    Ophævelse. Hvis BÖHME undlader at levere serviceydelser senest 14 dage efter den aftalte leveringstid af årsager, som kunden er uden ansvar for, kan kunden ophæve den eller de ordrer, der er berørt af forsinkelsen, uden varsel ved skriftlig meddelelse til BÖHME. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af forsinket levering.

9.    Garanti

9.1    Garanti. BÖHME garanterer, at serviceydelser er fri for væsentlige fejl og mangler i udførelse i 1 måneder efter leveringen. For dele, der afhjælpes under garanti, udgør garantiperioden 1 måneder fra afslutning af afhjælpningen.

9.2    Undtagelser. BÖHMEs garanti omfatter ikke fejl eller mangler, der skyldes:
(I) Almindelig slitage
(II) Brug i strid med BÖHMEs instruktioner eller almindelig praksis eller til ikkeaftalte formål
(III) Afhjælpning eller ændring udført af andre end BÖHME
(IV) Andre forhold, som BÖHME er uden ansvar for

9.3    Meddelelse. Hvis kunden opdager en fejl eller mangel i garantiperioden, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til BÖHME. Hvis en fejl eller mangel, som kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til BÖHME, kan den ikke senere gøres gældende. Kunden skal give BÖHME de oplysninger om en meddelt fejl eller mangel, som BÖHME beder om.

9.4    Undersøgelse. Inden rimelig tid efter at BÖHME har modtaget meddelelse fra kunden om en fejl eller mangel og undersøgt kravet, meddeler BÖHME kunden, om fejlen eller manglen er omfattet af garanti.

9.5    Afhjælpning. Inden rimelig tid efter at BÖHME har afgivet meddelelse til kunden efter pkt. 9.4 om, at en fejl eller mangel er omfattet af garanti, afhjælper BÖHME fejlen eller manglen.

9.6    Ophævelse. Hvis BÖHME undlader at afhjælpe en fejl eller mangel omfattet af garanti inden rimelig tid efter, at BÖHME har givet meddelelse til kunden efter pkt. 9.4, af årsager, som kunden er uden ansvar for, og fejlen eller manglen ikke er afhjulpet eller påbegyndt inden en rimelig frist på mindst 5 dage, kan kunden ophæve den eller de ordrer, der er berørt af fejlen eller manglen, uden varsel ved skriftlig meddelelse til BÖHME. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af fejl eller mangler ved serviceydelser end dem, der udtrykkeligt fremgår af pkt. 9.

10.    Ansvar

10.1    Ansvar. Hver part er ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gældende ret med de begrænsninger, der følger af Aftalegrundlaget.

10.2    Ansvarsbegrænsning. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget kan BÖHMEs ansvar over for kunden ikke pr. kalenderår samlet overstige 100% af det salg af serviceydelser, som BÖHME netto har faktureret til kunden i det umiddelbart foregående kalenderår. Ansvarsbegrænsningen gælder ikke, hvis BÖHME har handlet forsætligt eller groft uagtsomt.

10.3    Indirekte tab. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er BÖHME ikke ansvarlig over for kunden for indirekte tab, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill, medmindre det er forårsaget forsætligt eller groft uagtsomt.

10.4    Force majeure. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er BÖHME ikke ansvarlig over for kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for BÖHMEs kontrol, og som BÖHME ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk og arbejdsstridigheder.

11.    Immaterielle rettigheder

11.1    Ejendomsret. Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder, der opstår i forbindelse med BÖHMEs udførelse af serviceydelser, herunder patenter, design, varemærker og ophavsrettigheder, tilhører BÖHME så frem andet er aftalt.

11.2    Licens. Kunden har en tidsubegrænset, vederlagsfri, overdragelig licens til at udnytte alle immaterielle rettigheder, der opstår i forbindelse med BÖHMEs udførelse af serviceydelser, til formål, der falder inden for kundens sædvanlige forretningsområde, eller som særskilt er aftalt mellem parterne.

11.3    Krænkelse. BÖHME er ikke ansvarlig for leverede serviceydelsers krænkelse af tredjeparts immaterielle rettigheder, medmindre krænkelsen er forsætlig. I det omfang BÖHME måtte blive mødt med påstand om leverede serviceydelsers krænkelse af tredjeparts immaterielle rettigheder, skal kunden skadesløs holde BÖHME, medmindre krænkelsen er forsætlig.

12.    Fortrolighed

12.1    Videregivelse og brug. Kunden må ikke viderebringe eller bruge eller sætte andre i stand til at bruge BÖHMEs erhvervshemmeligheder eller andre oplysninger uanset art, som ikke er offentligt tilgængelige.

12.2    Beskyttelse. Kunden må ikke på utilbørlig måde skaffe sig eller forsøge at skaffe sig kendskab til eller rådighed over BÖHMEs fortrolige oplysninger som beskrevet i pkt. 0. Kunden skal omgås og opbevare oplysningerne forsvarligt for at undgå, at de utilsigtet kommer til andres kundskab.

12.3    Varighed. Parternes forpligtelser efter pkt. 0-12.1 gælder under parternes samarbejde og uden tidsbegrænsning efter samarbejdets ophør uanset årsagen til ophøret.

13.    Gældende lov og værneting

13.1    Gældende lov. Parternes samarbejde er i alle henseender underlagt dansk ret.

13.2    Værneting. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samarbejde, skal afgøres ved en dansk domstol.